.:: Stowarzyszenia ::.


ZESTAWIENIE

 OFERT ZŁOŻONYCH W II OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROKU 2019

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji wynikająca z oferty (zł.)

 

Kultura

 

 

1

Fundacja FLY z siedzibą w Gdyni

Kosakowski Klub Seniora

35.000

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2019
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Nowy wzór oferty grantowej konkursowej - obowiązuje od marca 2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Nowy wzór ofert grantowej - uproszczonej - obowiązuje od marca 2019r.

Od 1 marca 2019 będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosuje się przepisy dotychczasowe.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Program współpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi w roku 2019
informacje o wpisieplik MS Word   Akademia Siatkówki Daniela Plińskiego - ogłoszenie o udzieleniu wsparcia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a
informacje o wpisieplik MS Word   Zlecenie wsparcia realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Oferta grantowa na regaty gminne w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informacje o wpisieplik MS Word   Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych złożonych w otwartym konkursie ofert 2018
informacje o wpisieplik MS Word   Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego - wzór w wordzie
informacje o wpisieplik MS Word   Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
informacje o wpisieplik MS Word   Zlecenie wsparcia zadania publicznego w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informacje o wpisieplik MS Word   Zlecenie wsparcia realizacji zadania publicznego w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zatwierdzenie ofert organizacji pozarządowych zlożonych w otwartym konkursie ofert do realizacji w 2017 roku
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie w sprawie realizacji zadań z art. 19a ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie w sprawie zawarcia umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
informacje o wpisieplik MS Word   Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia do realizacji ofert organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na 2016 rok
informacje o wpisieplik MS Word   Zestawienie złozonych ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych w roku 2016
informacje o wpisieplik MS Word   Regulamin komisji konkursowych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w Urządzie Gminy Kosakowo należy do Krystyny Schmidt Sekretarza Gminy, tel. 058 660-43-15,  e-mail sekretarz@kosakowo.pl

Organizacje działające w zakresie promocji, kultury, sportu mogą również współpracować bezpośrednio z Referatem ds Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo, który ma siedzibą w Rewie ul. Morska 56, tel. 058 620-06-95 e-mail: rkis@kosakowo.pl  

Organizacje działające w zakresie pomocy społecznej mogą bezpośrednio współpracować z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kosakowie,  ul. Fiolkowa 2a, tel. 058 620-82-02, gops.kosakowo@wp.pl 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała w sprawie wieloletniego programu wspólpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymii
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała w sprawie zmiany wieloletniego programu wspólpracy Gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi
informacje o wpisieplik MS Word   Wykaz organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Kosakowo