.:: Ochrona Środowiska ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej pn. Budowa gazociągu dystrybucyjnego o śr. do DN 500 itp."
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wniesienia odwołania od decyzji RDOŚ RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44 z dnia 21.07.2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Asnyka, Zapolskiej, Kownackiej w m. Pogórze gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i przebudowie ulic Kościuszki, Czarnieckiego, Czechowicza w m. Pogórze".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o o wydaniu deyczji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ".„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych Osiedle Beauforta wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach nr 62/2, 72/1, 50 obręb Pogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o zakończeniu zbierania dowodów w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na .„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych Osiedle Beauforta wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach nr 62/2, 72/1, 50 obręb Pogórze, gm. Kosakowo". oraz o możliwości zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ".„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych Osiedle Beauforta wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach nr 62/2, 72/1, 50 obręb Pogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wystąpieniu do RDOŚ Gdańsk i PPIS w Pucku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania n aśrodowisko dla przedsięwzięcia pn. ".„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych Osiedle Beauforta wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach nr 62/2, 72/1, 50 obręb Pogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na .„Budowie zespołu budynków wielorodzinnych Osiedle Beauforta wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na działkach nr 62/2, 72/1, 50 obręb Pogórze, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie możliwości przekazania opinii w sprawie planowanwgo przedsięwzięcia pn. "Gazociąg Nord Stream 2".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-G.7440.1.12.2016 z dnia 22.02.2017 - o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu decyzji GKOŚ.6220.1.3.2016 z dnia 10.01.2017r. o zmianie decyzji GKOŚ.6220.1.1.2016 z dnia 17.06.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 191/9, 192 obręb Pogórze 0007."
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego DROŚ-G.7440.1.12.2016 z dnia 22.12.2016 - wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budynki zaplecza przystani żeglarskiej - budowa budynku bosmanatu oraz przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku istniejącego wraz z infrastrukturą”, dz. nr 44 i 45/3 m. Rewa gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie trasy rowerowej R-10 w Gminie Kosakowo” obejmującego dz. nr 1278/4, 303, 1278/1, 878/1, 878/2, 870, 883, 1068, 1140/2, 1069, 21/1, 22/3, 22/1, 21/3, 23/2, 19/4, 19/2, 420, 18/8, 12/22, 290, 9, 2, 1/37, 1/36, 1153, 1218, 1197, 1225/1, 1224, 1226/1, 1241, 113/5, 113/7, 127/5, 127/6, 107/2, 113/8, 193/1, 193/2, 229, 132/1, 131/1, 233, 102/1, 100/6, 27/1, 26/1, 114/1, 115/6, 118/4, 119/7, 120/5, 127, 133/8, 133/7, 193/1, 194/2, 195/25, 195/26, 1097/2, 138/4, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Kanał B-5 - udrożnienie ujściowego odcinka kanału" m. Rewa gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego polegającego na „„Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 191/9, 192 obręb Pogórze 0007."
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego polegającego na "Kanał B-5 - udrożnienie ujściowego odcinka kanału" m. Rewa gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie trasy rowerowej R-10 w Gminie Kosakowo” obejmującego dz. nr 1278/4, 303, 1278/1, 878/1, 878/2, 870, 883, 1068, 1140/2, 1069, 21/1, 22/3, 22/1, 21/3, 23/2, 19/4, 19/2, 420, 18/8, 12/22, 290, 9, 2, 1/37, 1/36, 1153, 1218, 1197, 1225/1, 1224, 1226/1, 1241, 113/5, 113/7, 127/5, 127/6, 107/2, 113/8, 193/1, 193/2, 229, 132/1, 131/1, 233, 102/1, 100/6, 27/1, 26/1, 114/1, 115/6, 118/4, 119/7, 120/5, 127, 133/8, 133/7, 193/1, 194/2, 195/25, 195/26, 1097/2, 138/4, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wpłynięciu odwołań Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo o Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowego Nasza Ziemia od decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44 z dnia 21.07.2016r. określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia pn. „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 191/9, 192 obręb Pogórze 0007.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o przekazaniu w dniu 03 sierpnia 2016r. do WSA w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę złożoną przez towarzyszenie Mieszkańców Gminy Kosakowo reprezentowane przez p. Henryka Palczewskiego – Prezesa Zarządu na decyzję Wójta Gminy Kosakowo nr GKOŚ.6220.1.3.2015 z dnia 08 lipca 2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo,
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w obwieszczeniu GKOŚ.6220.1.3.2016 z dnbia 08.08.2016 i GKOŚ.6220.1.3.2016 z dnia 09.08.2016 dla przedsięwzięcia pn. „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 191/9, 192 obręb Pogórze 0007.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wystąpieniu do RDOŚ Gdańsk i PPIS w Pucku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania n aśrodowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 192 obręb Pogórze 0007.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 118/4, 119/7, 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124 obręb Kosakowo 0004, 212/1, 194/2, 193/1, 195/26, 191/7, 191/8, 192 obręb Pogórze 0007.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zakończeniu zbierania dowodów w postepowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej" oraz o możliwości zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124, 212/1, 193/1, 195/26, 194/2, 191/7, 191/8, 191/9, 192.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wystąpieniu do RDOŚ Gdańsk i PPIS w Pucku w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124, 212/1, 193/1, 195/26, 194/2, 191/7, 191/8, 191/9, 192.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o zebraniu wystarczającej ilkości materiału dowodowego dla toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzicia polegającego na "Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wydaniu postanowienia nie stwierdzającego potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego polegającego na "Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 maja 2016r. w związku z prowadzonym postepowaniem w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW każda, zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wystąpieniu do RDOŚ Gdańsk i PPIS w Pucku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania n aśrodowisko dla przedsięwzięcia pn. "Kanał B-5 - udrożnienie ujściowego odcinka kanału" m. Rewa gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Kanał B-5 - udrożnienie ujściowego odcinka kanału" m. Rewa gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie www.ekoportal.pl pod nr 253/2015 danych o w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej" oraz o możliwości zapoznania się z raportem OOŚ oraz jego uzupełnieniem, składania uwag i wniosków.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wyłączeniu z lokalizacji przedsięwięcia działek ewidencyjnych o nr 703/1 (droga), 703/2 (grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi), 703/3-x1 (droga) i 722/3 dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124, 212/1, 193/1, 195/26, 194/2, 191/7, 191/8, 191/9, 192.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postepowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ulicy Derdowskiego w Kosakowie, gm. Kosakowo” obejmującego dz. nr 120/5, 135/2, 127, 133/5, 133/7, 133/8, 126, 125, 124, 212/1, 193/1, 195/26, 194/2, 191/7, 191/8, 191/9, 192.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wójta Gminy Kosakowo o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji ciągu przeróbki osadów Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” na dz. nr 362/6, 363/4, 363/6, 364/2, 364/3, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 367/1, 367/2, 367/3, 368/2, 368/3, 369/3, 370/1, 371/14, 371/15, 371/18, 371/19, 371/21, 420/1, 424/9, 424/10 obręb Dębogórze, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o sprostowaniu oczywistej omyłki zawartej w postanowieniu znak RDOŚ-GD-WOO.4231.2.2015.MCZ.10 z dnia 14.07.2015r. o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowaych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie www.ekoportal.pl pod nr 419/2014 danych o wniosku Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięzwięcia pn. Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,600 do km 100,300 na dz. nr 146/4, 146/5, 50, 51/1, 56/8, 59 obręb 0003 Rewa i morskich wodach wewnętrznych, zlokalizowanych częściowo na morskich wodach wewnętrznych".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy dot. planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu dwoch elektrowni wiatorwych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" - aneks do raportu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o zawieszeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajcego na "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemnośąci roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej", do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni zawiadamiające o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie trzech elektrowni wiatrowych o mocy do 1 MW każda, zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni",
Wójt Gminy Kosakowo informuje, iż w związku z trwającym postępowaniem na wniosek Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zabezpieczenie brzegu morskiego w Rewie na odcinku od km 99,600 do km 100,300 na dz. nr 146/4, 146/5, 50, 51/1, 56/8, 59 obręb 0003 Rewa i morskich wodach wewnętrznych, zlokalizowanych częściowo na morskich wodach wewnętrznych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania wobec przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Informacja o postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie www.ekoportal.pl pod nr 623/2014.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowie Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej".
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawei wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przyłączenie do sieci gazowej Baltic Gas" - wykaz działke cz 2
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawei wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przyłączenie do sieci gazowej Baltic Gas" - wykaz działek
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawei wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Przyłączenie do sieci gazowej Baltic Gas".
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Kawernego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności robocznej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komółr magazynowania, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej"
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Burmistrza Miasta Redy dot. planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu dwoch elektrowni wiatorwych pn. Redzki Wiatr wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną".
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni zawiadamiające o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanlizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowie i odtworzeniu nwierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni".
informacje o wpisieplik graficzny   Ogłoszenie konsultacji społęcznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację na użycie środka ochrony roślin Fastac Las 15 SC
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni zawiadamiające o wydaniu postanowienia w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanlizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz budowie i odtworzeniu nwierzchni drogowej w ul. Rybaków w Gdyni".
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.5.2012.KP.11 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Gazociąg podmorski PMG "Kosakowo" - Przejazdowo wraz z boją rozładunkową na Zatoce Puckiej"
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie o wydaniu postanowienia znak RDOŚ-Gd-WOO.4211.6.2012.KP.11 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Gazociąg podmorski PMG "Kosakowo" - SRP LOTOS wraz z boją rozładunkową na Zatoce Puckiej"
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Marszałka Wojewodztwa Pomorskiego w sprawie udzielenia Spółce PGNiG pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzen wodnych oraz odwodnienie wykopów budowlanuch w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa KPMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instlacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniah dla przedsięwzięcia polegającego na "uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża "Kosakowo III" na dz. nr 39/5 obręb Kosakowo, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa (konsultacje społeczne) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Kosakowo III na dz. nr 39/5 obręb Kosakowo gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2014r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie warunków korzystania z wód zlewni rzeki Redy wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa KMPG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łączącą obiekty instalacji położonych w klastrze A z klastrem B".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniah dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. nr 1079 w Mostach, gm. Kosakowo".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża „Kosakowo III” na dz. nr 39/5 obręb Kosakowo gm. Kosakowo”.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół ze spotkania konsultacyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrociepłowni biogazowej na działce nr 1079 w Mostach gm. Kosakowo.

Plany ochrony dla obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Puckiej.

 

Informujemy o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących „Opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000” w rejonie Zatoki Puckiej. Warsztat końcowy odbył się w dniu 09.01.2014r.

 

Uwagi, które zostały złożone do 10.01.2014r. mają być rozpatrzone w terminie do 21.01.2014r. Pozostałe uwagi wniesione do dnia 01.02.2014r. wraz z analizą zapisów pod kątem ich zasadności zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej do 28.02.2014 r.

 

Wszystkie materiały z poprzednich spotkań i warsztatów, aktualne wersje sprawozdań zbiorczych, opracowania dotyczące ssaków morskich przygotowane przez Stację Morską oraz Wstępna wersja programów zarządzania dla rejonu Zatoki Puckiej, jak również projekty rozporządzeń w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski i PLB Zatoka Pucka) znajdują się na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku na stronie http://www.im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/446-opracowanie-projektow-planow-ochrony-obszarow-natura-2000-w-rejonie-zatoki-gdaskiej-i-zalewu-wilanego/materialy

 

Ponadto przypominamy, iż wykonawcą projektu jest Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni, zaś celem wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Zatoka Pucka i Półwysep Helski).

informacje o wpisie

Informujemy, że warsztat końcowy w ramach konsultacji społecznych dotyczących „Opracowania projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000” w rejonie Zatoki Puckiej odbędzie się 9 stycznia 2014 r. o godzinie 9:00 w Hotelu Orbis Gdynia, ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 5 stycznia 2014 r. na adres anna.baranska@im.gda.pl, celem przygotowania odpowiedniej ilości materiałów.

Wszystkie materiały z poprzednich spotkań i warsztatów, aktualne wersje sprawozdań zbiorczych, opracowania dotyczące ssaków morskich przygotowane przez Stację Morską oraz Wstępna wersja programów zarządzania dla rejonu Zatoki Puckiej, jak również projekty rozporządzeń w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (PLH Zatoka Pucka i Półwysep Helski i PLB Zatoka Pucka) znajdują się na stronie Instytutu Morskiego w Gdańsku / Zakład Ekologii Wód / Projekty / Projekt Natura 2000 / Materiały:

http://www.im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/446-opracowanie-projektow-planow-ochrony-obszarow-natura-2000-w-rejonie-zatoki-gdaskiej-i-zalewu-wilanego/materialy

Prosimy Państwa o zapoznanie się w szczególności z treścią rozporządzeń, które będą przedmiotem dyskusji na spotkaniu 9.01.2014. Zostały one przygotowane w oparciu o materiały sukcesywnie dyskutowane z Państwem na poprzednich spotkaniach (patrz w szczególności analiza zagrożeń i zadania ochronne).

Analiza uwag wnoszonych do zapisów pod kątem ich zasadności zostanie zamieszczona na stronach internetowych do 28.02.2014 r.

 

informacje o wpisie

Kosakowo, dnia 22.11.2013r.

 GKOŚ.6220.2.7.2013.AB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 poz. 267)

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanału ulgi dla kanłu Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze w m. Dębogórze Wybudowanie

 

Decyzja została wydana na wniosek złożony przez Gminę Kosakowo.

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

                    Kosakowo, dnia 03.12.2013r.

 GKOŚ.6220.5.1.2012.AB

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity (Dz. U. 2013 poz. 267)

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie garażu podziemnego oraz naziemnych miejsc postojowych na terenie dla budynku hotelowego ośrodka żeglarskiego w Rewie przy ul. Sztormowej na dz. nr 146/6 i 147/50 gm. Kosakowo”

 

            Decyzja została wydana na wniosek złożony przez SKIPPER SP. z o.o. z siedzibą w Rewie.

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

                                                                                                 Kosakowo, dnia 04.11.2013r. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Kosakowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

ZAWIADAMIA

 

 

że zebrał wystarczającą ilość materiału dowodowego dla toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie garażu podziemnego oraz naziemnych miejsc postojowych na terenie dla budynku hotelowego ośrodka żeglarskiego w Rewie przy ul. Sztormowej na dz. nr 146/6 i 147/50 gm. Kosakowo”

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w tym, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 w pokoju 8 oraz składania uwag i wniosków w formie pisemnej na powyższy adres, elektronicznej na adres srodowisko@kosakowo.pl w terminie od 04.11.2013r. do 25.11.2013r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

informacje o wpisie

 

Kosakowo, 23.10.2013 r.

 

 

GKOŚ.6220.2.7.2013.AB

 

 

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo

 

 

Zgodnie art. 74 ust.3 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie kanału ulgi dla kanłu Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze w m. Dębogórze Wybudowanie

informacje o wpisie

Kosakowo, 23.10.2013 r.

 

GKOŚ.6220.2.7.2013.AB

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo

 

 

Na podstawie art. 74 ust.3 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21.10.2013r., zgodnie z zawiadomieniem RDOŚ-Gd-WOO.4233.3.2013.ER.1 z dnia 15.10.2013r. (data wpływu 21.10.2013r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska przekazującym Wójtowi Gminy Kosakowo do rozpatrzenia według właściwości wniosek Gminy Kosakowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:„budowie kanału ulgi dla kanłu Konitop Leniwy zamienionego na kanał zrzutowy z GOŚ Dębogórze w m. Dębogórze Wybudowanie

informacje o wpisie

         Kosakowo, dnia 08.07.2013r.

 GKOŚ.6220.1.3e.2013.AB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „wykonaniu obudowy studni typu Lange wraz z umieszczeniem urządzeń do poboru wody podziemnej dla otworu nr P-2b na Ujęciu Wody „Reda” w Redzie na dz. nr 1005/1 i 1007/3 w m. Kazimierz gm. Kosakowo”.

 

Decyzja została wydana na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

         Kosakowo, dnia 23.04.2012r.

 GKOŚ.6220.1.2h.2013.AB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu obiektów Gimnazjum Gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem niezbędnej infrastruktury” na dz. nr 142/7, 142/8 w m. Kosakowo gm. Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

 

 

Decyzja została wydana na wniosek złożony przez Gminę Kosakowo ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo reprezentowana przez p. Magdalenę Jarczykowską ul. Skarbka 14/1, 60-348 Poznań

 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

         Kosakowo, dnia 22.04.2012r.

 GKOŚ.6220.1.1g.2013.AB

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku usługowego stacji obsługi pojazdów na dz. nr 108/11 w m. Pogórze gm. Kosakowo”.

 

 

Decyzja została wydana na wniosek złożony przez p. Ryszarda Dzienisza.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

Kosakowo, dnia 23.11.2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Kosakowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

ZAWIADAMIA

 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. 1079 w Mostach gm. Kosakowo”.

            Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kosakowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 w pokoju 8, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres srodowisko@kosakowo.pl w terminie od 26.11.2012r. do 17.12.2012r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

informacje o wpisie

Kosakowo, dnia 23.11.2012r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Wójt Gminy Kosakowo, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

ZAWIADAMIA

 

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie garażu podziemnego oraz naziemnych miejsc postojowych na terenie dla budynku hotelowego ośrodka żeglarskiego w Rewie przy ul. Sztormowej na dz. nr 146/6 i 147/50 gm. Kosakowo”

            Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Kosakowo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 w pokoju 8, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej na adres srodowisko@kosakowo.pl w terminie od 26.11.2012r. do 17.12.2012r. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

informacje o wpisie

Kosakowo, dnia 20.06.2012r. 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.)

 

Informuję

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „poszerzeniu istniejącej kopalni piasku Pogórze na części działki nr 178/21 w m. Pogórze, gm,. Kosakowo”

 

 

            Decyzja została wydana na wniosek złożony przez Alfreda Miklaszewicza.

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku oraz z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku.

 

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kosakowo oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81

informacje o wpisie

Kosakowo, 27.01.2012 r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kosakowo

 

 

            Zgodnie art. 74 ust.3 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z przedłożeniem raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu istniejącej kopalni piasku „Pogórze” na części działki nr. 178/21 m. Pogórze gm. Kosakowo, że w dniu 27.01.2012r. Wójt Gminy Kosakowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wyrażenie opinii o warunkach realizacji przedsięwzięcia .

            W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z jego treścią oraz dokumentacją sprawy w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu, pok. nr 8.

 

 

Wnioskodawca: Alfred Miklaszewicz ul. Żeromskiego 73, 81-198 Kosakowo

 

informacje o wpisie

Kosakowo, dnia 22.09.2011 r.

   

  

OBWIESZCZENIE

 

 

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), niniejszym zawiadamiam, iż w postępowaniu na wniosek z dnia 29.04.2011 (data wpływu 29.04.2011r.) uzupełniony w dniu 20.05.2011r.Alfreda Miklaszewicza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

„Poszerzeniu istniejącej kopalni piasku Pogórze na części działki nr 178/21 w m. Pogórze, gm,. Kosakowo”

 

 

zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znak GKOŚ.6220.1.5e.2011.AS z dnia 21.09.2011r. W związku z powyższym informuje się, iż zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z jego treścią oraz dokumentacją sprawy w Referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu, pok. nr 8 w godzinach 8.45

informacje o wpisie

          Kosakowo, 01.06.2011r.

                                                                      

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 54 pkt. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Kosakowo

zawiadamia,

 

że istnieje możliwość zapoznania się i zgłaszania uwag lub wniosków do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2018 oraz Planu gospodarki odpadami dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2018 będących aktualizacją dokumentów, przyjętych przez Radę Gminy w 2004 r.

 

Wnioski i uwagi można wnosić w terminie od 01.06.2011 do 22.06.2011 w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 w pokoju 8. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo.

 

Bliższych informacji w tej sprawie udziela:

 

Anna Szuszkiewicz

podinsp. ds. ochrony środowiska

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 58 660 43 06

 

 

 

 

 

informacje o wpisie

            Kosakowo, 09.05.2011r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że

 

przystąpiono do opracowania

 

Programu ochrony środowiska dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2018,

oraz

Planu gospodarki odpadami dla gminy Kosakowo na lata 2011-2014 z perspektywą 2015-2018

 

będących aktualizacją dokumentów, przyjętych przez Radę Gminy w 2004 r.

 

 

Wnioski i uwagi można wnosić w terminie od 9.05.2011 do 30.05.2011 w siedzibie Urzędu Gminy Kosakowo w Kosakowie przy ul. Żeromskiego 69 w pokoju 8. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kosakowo.

 

Bliższych informacji w tej sprawie udziela:

 

Anna Szuszkiewicz

podinsp. ds. ochrony środowiska

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. 58 660 43 06

informacje o wpisie

informacje o wpisie