.:: Ogłoszenia ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia PGW WP w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn." Zwiększenie możliwośći załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Baziwe Paliw nr 21 w Dębogórzu".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn." Zwiększenie możliwośći załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Baziwe Paliw nr 21 w Dębogórzu".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Opinia RDOŚ w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn." Zwiększenie możliwośći załadunkowych na nalewni cystern kolejowych w Baziwe Paliw nr 21 w Dębogórzu".
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę oświetlenia ulicy Reymonta w m.Pogórze, gm. Kosakowo dz. nr 114/104, 114/162 obręb Pogórze, gm. Kosakowoo
informacje o wpisieplik   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo: rejon ulic:Dorsza, Kościuszki i Staszica - wyłożóny ponownie do publicznego wglądu w dniach 6.05.2019 do 28.05.2019r.
informacje o wpisieplik   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks.Jana Twardowskiego i Kościuszki wyłożony ponownie do publicznego wglądu w dniach 6.05.2019r. do 28.05.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 190/380, 190/218, 190/219 w miejscowości Suchy Dwór, obręb Pogórze gm.Kosakowo. Termin składania wniosków - 31.05.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położónych w Dębogórzu (Dębogórze Wybudowanie) gmina Kosakowo, przy ul. Dbogórskiej, Długiej, Piaskowej, Prywatnej i Leśnej. Termin skaldania wniosków - 31.05.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego części obrębu Pierwoszyno gm.Kosakowo, Termin składania wniosków do 31.05.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części obrębu Pogórze w rejonie ulic:Wiejskiej, Ks.Jana Twardowskiego i Kościuszki oraz części obrębu Pogórze, rejon ulicy Dorsza, KOściuszki i Staszica
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie GDOŚ w Warszawie o nierozpatrzeniu w ustawowym terminie wniesionych odwołań od decyzji RDOŚ-GD-WOO.4231.2.2015.MCZ.ER.44 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   obwieszczenie RDOŚo wydaniu decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.420.167.2018.MS.KSZ.7 stwierdzającącej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa ZZU GW-16 o układ włączeniowy na terenie gm. Kosakowo w związku z przyłączeniem źrodła gazu zlokalizowanego na Morzu Bałtyckim dla sieci dystrybucyjnej PSG Sp. z o.o."
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   PGW WP wszczyna postępowanie na wniosek spółki PGNiG S.A. na usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających z Ośrodka Napowietrznego KMPG "Kosakowo" usytuowanego na działakch nr 11/4, 12/4 i 1/3 obręb Dębogórze oraz część działki nr 811 obręb Mosty
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   PGW WP wszczyna postępowanie na wniosek spółki ELPLAST- pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni) na terenie działki nr 304/6 przy ulicy Rzecznej w Debogórzu.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   PGW WP wszczyna postępowanie na wniosek Nadleśnictwa Gdańsk - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego (studni) na terenie działki nr 2/8 w Debogórzu. -
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie RDOŚ, o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przedsięwzięcia pn. "Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magazynowych, instalacji ługowniczej, naziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego związanego z inwestycją "Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowości Dębogórze oraz ulicy Paska w miejscowości Suchy Dwór - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i przebudowa urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń wodnych.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę pisarską. Dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę przepustów na rzece Zagórska Struga w Kazmierzu gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dzierżawę parkomatów
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie PGW Wody Polskie o wszczęciu postepowania w związku z realizacja inwestycji Przebudowa ulicy Chmielnej, Gronowej i Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia Przebudowa układu drogowego w ciagu ulic Aloesowa i Złote Piaski w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z realziacją inwestycji pt. Budowa ulicy Chmielnej i Gronowej w miejscowości Dębogórze oraz ulicy Paksa w miejscowości Suchy Dwór, gmina Kosakowo wsprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o wydaniu decyzji w postepowaniu o środowiskowych uwarunkowaniach dla Budowy ul. Chmielnej, Gronowej oraz Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wszczęcie postępowania w sprawie wydania spółce PEWIK Gdynia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepustów na rzece "Zagórska Struga" w m. Kazimierz, gm. Kosakowo, dz. nr 909/6, 910/1, 911/1, 917/6, 918/1, 918/7, 918/8, 939/5, 1193, 909/10 obręb Kazimierz gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie opinii Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku ws. przedsięwzięcia pn." Budowa Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu Kosakowo do pojemności roboczej dla gazu 655,7 mln m3 w zakresie komór magzaynowych, instalacji ługowniczej, nadziemnej infrastruktury technicznej oraz gazociągów łączących obiekty instalacji magazynowej
informacje o wpisieplik   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul.Gronowej w Debogórzu wyłożony do publicznego wgladu w dn.od 4.03.2019 do 28.03.2019r.
informacje o wpisieplik   Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 171/6 i 172/3 przy ul.Dokerów w Mechelinkach, wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 4.03.2019 do 28.03.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zawiadomienia o wygaszeniu części decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji p.n."Budowa PKMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą techniczną łącząca obiekty instalacji położonych na klastrze A z klastrem B na działkach nr: 11/4,10/4, 9/4, 1/4, 1/3, 8/2 obręb Dębogórze; 811, 812, 813, 814, 815, 816/8, 817, 818/6, 818/5, 818/4, 818/7, 818/2, 818/1, 1069 obręb Mosty; 21/1, 22/1, 22/3 obręb Kosakowo"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów z.p. nieruchomości przy ul.Gronowej w Debogórzu oraz działek nr 171/6 i 172/3 przy ul.Dokerów w Mechelinkach. Termin wyłożenia projektów: od.4.03.2019r. do 28.03.2019r.
informacje o wpisieplik   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowy planów zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Debogórze, Mosty i Mechelinki. Termin składania wniosków do 22.03.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Budowy ul. Chmielnej, Gronowej i Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kablowej sieci elektroenergetycznej śn 15kV w Pogórzu , dz. 50, 61/5 i 62/10
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wygaszenia części decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji p.n."Budowa PKMG Kosakowo w zakresie gazociągów i instalacji ługowniczej wraz z infrastrukturą łączącą obiekty instalacji klastra A i klastra B", w obrębach Debogórze, Mosty i Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkow. przebudowy ul. Aloesowa i Złote Piaski
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie działek nr 50, 61/5, 62/10 obręb Pogórze gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizacje inwestycji drogowej - Budowa ul. Chmielnej, Gronowej oraz Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkow. dla Budowy ul. Chmielnej, Gronowej oraz Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ o wystapieniu o wyrażenie opinii/uzgodn. co do konieczności przeprowadzenia oceny oddaialyw. na środowisko Budowy ul. Chmielnej, Gronowej oraz Paska
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz.obr.Pogórze gm.Kosakowo, rejon ul. Dorsza, Kościuszki i Staszica - w dniach od 10.01.2019 do 8.02.2019r.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miescowego planu zagospodarowania przestrzennego - Pogórze, w rejonie ul. Wiejskiej, Ks.J.twardowskiego i Kościuszki - w dniach 0d 10.01.2019 do 8.02.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę przepustów na rzece "Zagórska Struga" w m. Kazimierz, gm. Kosakowo, dz. nr 909/6, 910/1, 911/1, 917/6, 918/1, 918/7, 918/8, 939/5, 1193, 909/10, 918/7 obręb Kazimierz gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt zmiany studoium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo wyłożony do publicznego wgladu w dniach 8.01.2019 do 5.02.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZRID ul. Czarnieckiego w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, w rejonie ulic Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Kościuszki, oraz części obrebu Pogórze, w gm. Kosakowo, rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyborze wykonawcy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie na usługi społeczne: ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie o usługach społecznych: ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyborze wykonawców dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie na usługi społeczne: Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2019 roku
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie o usługach społecznych: Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2019 roku
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie wszczęciu postępowania w spr.wydania decyzji celu publicznego - sieć energetyczna SN Pogórze, ul.Kościuszki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie wsprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przyłącze gazu śc.DN32 Pogórze, ul.Żeromskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.11.2018r. w sprawie budowy i przebudowy ulic Kosciuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na odbiór odpadów komunalnych z obiektów gminnych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zawiadomienie o zakończeniu zbierania dowodów w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Chmielnej i Gronowej w m. Dębogórze oraz J.Ch.Paska w S. Dworze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę przyłącza gazowego w Pogórzu gm. Kosakowo przy ul. Żeromskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego w sprawie postępowania dot. "Budowa drogi gminnej-przedłużenie ulicy Czarnieckiego w m. Pogórze wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie decyzji ZRID
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie w sprawie przygotowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii kablowych przy ujęciu wody w kazimierzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji w sprawie "Budoiwy i przebudowy ulic Kosciuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o środowisk uwarunkow. dla przedsięwziecia "Budowa i przebudowa ulic Kosciuszki, Czarnieckiego i Czechowicza w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie RDOŚ w sprawie budowy ulic na terenie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa linii kablowych SN i nn, sygnałowych, stacji transformatorowej, linii optotelekomunikacyjnej w rejonie ujęcia wody obręb Kazimierz gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie w sprawie postępowania dot. decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej ul. Do Morza w Mechelinkach.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie RDOŚ o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunk. dla przedsięwz. Budowa sieci kanaliz.sanit. grawit. i tlocznej w ul. Asnyka, Zapolskiej, Kownackiej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowisk. uwarunkow.przedsięwz. pn. Budowa sieci kanaliz. sanit. i tłocznej w ul. Asnyka, Zapolskiej, Kownackiej w m. Pogorze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu loaklizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej śc w Pogórzu , działka nr 178/2
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Starosty Puckiego "Budowa drogi gminnej-przedłużenie ulicy Czarnieckiego w m. Pogórze wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE w ulicy Mikołaja Reja w Suchym Dworze, obręb 0007 Pogórze gm. Kosakowo, na działce nr 178/2
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.4207.148.2017.MŚB.16 ws budowy ulic Kościuszki, Czarnieckiego, i Czechowicza w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.420.5.2018.AP.MBC.KLP.11 ws budowy ulic Chmielnej, Gronowej i Paska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej-przedłużenie ulicy Czarnieckiego w m. Pogórze wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na demontaż linii napowietrznej SN15kV i budowie linii kablowej SN 15kV w Dębogórzu, na działce nr 20/1
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu ś.c. dn63PE w ulicy Mikołaja Reja w Suchym Dworze, obręb Pogórze, dz. nr 178/2.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przytąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Gronowej w Dębogórzu oraz działek nr 171/6 i 172/3 przy ul.Dokerów w Mechelinkach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej ul. Do Morza w Mechelinkach.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: demontażu linii napowietrznej SN 15kV oraz budowie linii kablowej SN 15kV na terenie działki nr 20/1 położonej w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID na realizacje inwestycji drogowej pn. Budowa i przebudowa ulic Kościuszki, Czarnieckiego i Czechowicza wm. Pogórze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 25/10 Dębogórze, gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa układu drogowego w ciągu ulic Aloesowa i Złote Piaski w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie przepustów na rzece Zagórska Struga na terenie działek nr 909/6, 911/1, 917/6, 918/1, 918/7, 918/8, 939/5, 1193, 910/1 w Kazimierzu gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej wraz prognozą oddziaływania na środowisko [ponowne]
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sprostowanie Decyzji ZRID nr AB/RW-6740/229/17/K z dn 20.09.2017r - pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej "Rozbudowa skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej wraz prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: demontażu linii napowietrznej SN 15kV oraz budowie linii kablowej SN 15kV na terenie działki nr 20/1 położonej w miejscowości Dębogórze, gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 25/10 Dębogórze
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21.05.2018r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla PUK PEKO sp. z o.o. w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie RDOŚ o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul. Asnyka, Zapolskiej, Kownackiej w m. Pogórze gm. Kosakowo”
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie przepustów na rzece Zagórska Struga na terenie działek nr 909/6, 911/1, 917/6, 918/1, 918/7, 918/8, 939/5, 1193, 910/1 w Kazimierzu gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
informacje o wpisieplik MS Word   Wynik przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu ŁADA NIVA
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym I Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dębogórzu
informacje o wpisieplik skompresowany   Zawiadomienia RDOŚ dot. decyzji środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji drogowych
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki gm.Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu gm.Kosakowo, przy ul.Szkolnej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo; 2) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul. Szkolnej; 3) działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki gm. Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego z dnia 17.04.2018 dot. realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Adm. K. Porebskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu ...
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o II przetargu ustnym na sprzedaż samochodu ŁADA NIVA
informacje o wpisieplik MS Word   Frezowanie pniaków
informacje o wpisieplik MS Word   Dzierżawa parkomatów
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Derdowskiego; - części obrębu Pogórze w gminie Kosakowo, rejon ulicy Dorsza, Kościuszki i Staszica.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn "Przebudowa ukladu drogowego skrzyzowania ulic Plk Dąbka i Adm. Porębskiego w Gdyni o wlot z ul. Traugutta w Pogórzu i Czechowicza w Pogórzu, w Gminie Kosakowo wraz z infrastrukturą techniczną
informacje o wpisieplik graficzny   INFORMACJA O WYBORZY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ULIC W GMINIE KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 25/10 Dębogórze, gmina Kosakowo na żądanie wnioskodawcy
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o nieudzieleniu zamówienia w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi ,, ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE”
informacje o wpisieplik MS Word   GOPS Kosakowo OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi ,, ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM ORAZ POMOC W WYJŚCIU Z BEZDOMNOŚCI DLA PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOSAKOWIE”
informacje o wpisieplik MS Word   GOPS Kosakowo - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na Świadczenie usług opiekuńczych zwykłych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie w 2018 roku w części 1, w części 2 i w części 3
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZMIENIONE OGLOSZENIE PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ULIC W GMINIE KOSAKOWO
informacje o wpisieplik skompresowany   ZAŁACZNIKI - Plany Zagospodarowania Terenu - OGLOSZENIE PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ULIC W GMINIE KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   ZAŁĄCZNIKI- DECYZJE WKZ do OGLOSZENIE PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ ULIC W GMINIE KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kościuszki na terenie działek nr 50, 62/1 i 71/3 w Pogórzu, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na utrzymanie urządzeń oświetleniowych
informacje o wpisieplik MS Word   GOPS Kosakowo - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Świadczenie usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych i dzieci z autyzmem – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2018
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kościuszki na terenie działek nr 50, 62/1 i 71/3 w Pogórzu, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 192/23 i kolejno do nr 192/27 oraz 192/47 w obrębie Mechelinki, gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Klifowej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 25/10 obręb Dębogórze, gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ul. Żeromskiego i Derdowskiego (ponowne)
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XX/5/2016 z dnia 28 stycznia 2016r
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ul. Żeromskiego i Derdowskiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznej Mariny zlokalizowanej w obrębie Rewa i Mosty w gminie Kosakowo – etap I
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż ul. Kościuszki na terenie działek nr 50, 62/1 i 71/3 w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obieszczenie i zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej "Rozbudowa skrzyżowania ulic Rzemieślniczej i Chrzanowskiego w Kosakowie"
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 i części działki nr 209/30 położonych przy ul. Jagodowej w Dębogórzu gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul. Szkolnej, 2. obszarów położonych w rejonie ulicy Wiejskiej i Kołłątaja w Pogórzu gm. Kosakowo, 3. części obrębu Pogórze i Dębogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Dębogórskiej i drogi technicznej elektrociepłowni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo; 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 i części działki nr 209/30 położonych przy ul. Jagodowej w Dębogórzu gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ul. Żeromskiego i Derdowskiego z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 112 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 450 w Rewie gm. Kosakowo, przy ul. Tatarak z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 112/19 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo; 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 450 w Rewie gm. Kosakowo, przy ul. Tatarak; 3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ul. Żeromskiego i Derdowskiego.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) części obrębu Pogórze i Dębogórze w gminie Kosakowo, w rejonie ulicy Dębogórskiej i drogi technicznej elektrociepłowni; 2) części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, w rejonie ulic: Wiejskiej, Ks. Jana Twardowskiego i Kościuszki.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm. Kosakowo, przy ul. Surfingowej z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
informacje o wpisieplik MS Word   wzór oferty - zal. do ogloszenia na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
informacje o wpisieplik MS Word   zal. nr 1 do oferty na realizacje zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
informacje o wpisieplik MS Word   zal. nr 2 do oferty na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm. Kosakowo, przy ul. Surfingowej z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych przy ul. Owocowej w Dębogórzu gm. Kosakowo, 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 209/28, 209/29 i części działki nr 209/30 położonych przy ul .Jagodowej w Dębogórzu gm. Kosakowo, 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kazimierz, rejon ulicy Kwietniowej
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu Jednostki Wojskowej w Gdyni Babie Doły na odcinku obejmującym działki o nr 216/10, 216/11 i 1066/8 w Pogórzu gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach gm. Kosakowo, przy ul. Cisowej z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, przy ul. Traugutta z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 114/228, 114/131, 113/2 i cz. działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Starosty Puckiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.:Budowa ul. Derdowskiego w m. Kosakowo i Pogórze...
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: 1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gm. Kosakowo, przy ul. Traugutta z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko; 2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach gm. Kosakowo, przy ul. Cisowej z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 114/228, 114/131, 113/2 i cz. działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik skompresowany    Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r. obejmującej działkę nr 1150/13 w Mostach gm. Kosakowo, przy ul. Kasztanowej z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik MS Word   Wyłożenie do publicznej wiadomości projektu Uchwały Rady Gminy Kosakowo w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLIII/74/2009 z dnia 28.10.2009r. obejmującej działkę nr 1150/13 w Mostach gm. Kosakowo, przy ul. Kasztanowej z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Ogłoszenie o przygotowaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działki nr 1/13 położonej w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla kanału zrzutowego odprowadzającego oczyszczone ścieki z Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” do Zatoki Puckiej w Mechelinkach gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działki nr 1/13 położonej w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działki nr 1/13 położonej w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gm. Kosakowo przy ul. Wałowej wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 641 w Dębogórzu gm. Kosakowo przy ul. Rumskiej wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: ­- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 641 w Dębogórzu gm. Kosakowo przy ul. Rumskiej ­- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1030 w Mostach gm. Kosakowo przy ul. Wałowej (wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.)
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 543 w Rewie gm. Kosakowo;- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 450 w Rewie gm. Kosakowo. - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kazimierz, rejon ulicy Kwietniowej.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działek nr 1/14 i 1/40 w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 do 57/163, od 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gm.Kosakowo z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kosakowo, rejon ulicy Żeromskiego i Derdowskiego;  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 989/1 i 989/2 w Mostach gm.Kosakowo;  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze, gm.Kosakowo, przy ul.Traugutta;  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 112/19 i 96/10 w Rewie gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 do 57/163, od 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gm. Kosakowo z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działek nr 1/14 i 1/40 w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Wójta Gminy Kosakowo nr 131/2016 z 18.11.2016 w sprawie wstrzymania przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy przedwstępnej przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz wstrzymanie zawierania umów przyrzeczonych (ostatecznych) przejęcia sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 14.11.2016r.
informacje o wpisieplik tekstowy   OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 1 cz.6/6 - OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 1 cz.5/6 - OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 1 cz.4/6 - OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 1 cz.3/6 - OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 1 cz.1/6 - OGŁOSZENIE Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla trasy rowerowej na terenie gminy Kosakowo w ramach programu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i R-9 Wiślana Trasa Rowerowa” wraz z określeniem kosztów realizacji inwestycji.
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE POMIARÓW NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO W PRZEKROJU DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY DĘBOGÓRSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE, GMINA KOSAKOWO
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja, na terenie działek nr 1/14 i 1/41 w Pogórzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul. Kościuszki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul. Kościuszki
informacje o wpisieplik skompresowany   Załacznik nr 3 STAW POGÓRZE - Zestawienie i wymagania dla urządzeń fitness
informacje o wpisieplik skompresowany   Załącznik nr 2 - STAW W POGÓRZU – Wyszczególnienie w zakresie uporządkowania zieleni, montażu obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci) itp.
informacje o wpisieplik skompresowany   Załacznik nr 1 - STAW POGÓRZE - Projekt zagospodarowania terenu staw Pogórze
informacje o wpisieplik skompresowany   OGŁOSZENIE WYKONANIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY STAWIE W M. POGÓRZE GMINA KOSAKOWO W ZAKRESIE BUDOWY OŚWIETLENIA, ZAGOSPODAROWANIA TERENU W TYM MONTAŻU OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
informacje o wpisieplik   Wyjaśnienia Zamawiającego do Ogłoszenia na wykonanie koncepcji tras rowerowych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załacznik Nr 3 ścieżki rowerowe - Wytyczne środowiskowe
informacje o wpisieplik tekstowy   Ogłoszenie - koncepcaja trasy rowerowe R-10 Pomorskie trasy rowerowe
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Załacznik Nr 2 ścieżki rowerowe - Mapa - trasa ścieżek
informacje o wpisieplik MS Word   a) Załącznik Nr 1 ścieżki rowerowe - Wytyczne do projektowania Mapa – trasa ścieżek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1030 w Mostach gm.Kosakowo przy ul. Wałowej; oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 641 w Dębogórzu gm.Kosakowo przy ul. Rumskiej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 314/4, 314/5, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2, 959/1, 959/2 obręb Mosty gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 314/4, 314/5, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2, 959/1, 959/2 obręb Mosty gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla działek od nr 57/177 do 57/182, od nr 57/161 do 57/163, od nr 57/167 do 57/169 i dz. nr 57/194 w Pierwoszynie gmina Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm dla budynków mieszkalnych Pogórze, gm. Kosakowo ul. Heleny Modrzejewskiej na działce nr 3/43, obręb Pogórze gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii telekomunikacyjnych kablowych w kanalizacji dla potrzeb łączności kompleksów wojskowych na działce nr 7/10 w Dębogórzu, gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Projekt Uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia na działkach nr 314/4, 314/5, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2, 959/1, 959/2 obręb Mosty gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik skompresowany   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (ponowne)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm dla budynków mieszkalnych Pogórze, gm. Kosakowo ul. Heleny Modrzejewskiej na działce nr 3/43, obręb Pogórze gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm dla budynków mieszkalnych Pogórze, gm. Kosakowo ul. Heleny Modrzejewskiej na działce nr 3/43, obręb Pogórze gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii telekomunikacyjnych kablowych w kanalizacji dla potrzeb łączności kompleksów wojskowych na działce nr 7/10 w Dębogórzu, gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik   Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1150/13 w Mostach przy ul.Kasztanowej II wyłożenie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mijescowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1150/13 w Mostach przy ul.Kasztanowej II wyłożenie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii telekomunikacyjnych kablowych w kanalizacji dla potrzeb łączności kompleksów wojskowych na działce nr 7/10 w Dębogórzu, gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 72/1 i 62/2 w Pogórzu gm.Kosakowo; oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 114/228, 114/131, 113/2 i cz.działki nr 265/1 w obrębie Pogórze gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja Wojta Gminy Kosakowo o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego
informacje o wpisieplik   Wyłożenie do publicznego wglądu ujednoliconego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu ujednoliconego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   DOSTAWA WYKŁADZINY OCHRONNEJ W PŁYTACH WARSTWOWYCH I WÓZKÓW DO TRANSPORTU I ICH SKŁADOWANIA DO HALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie dostawa wózków inwalidzkich dla hali basenowej Gimnazjum w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1150/13 w Mostach przy ul.Kasztanowej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15kV przebiegającej przez działki nr 850, 883, fragmenty dz. nr 1068 i 1078 w Mostach oraz przez fragment działki nr 13/1, obręb Dębogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN – 15kV oraz linii kablowych nN-0,4kV na działkach nr 1278/4 i 303 w Mostach gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15kV przebiegającej przez działki nr 850, 883, fragmenty dz. nr 1068 i 1078 w Mostach oraz przez fragment działki nr 13/1, obręb Dębogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN – 15kV oraz linii kablowych nN-0,4kV na działkach nr 1278/4 i 303 w Mostach gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z wymianą słupa na działkach nr 314/4, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2 i 959/2, obręb Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z wymianą słupa na działkach nr 314/4, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2 i 959/2, obręb Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji elektroenergetycznej linii kablowej SN – 15kV przebiegającej przez działki nr 850, 856, 883, fragmenty dz. nr 1068 i 1078 w Mostach oraz przez fragment działki nr 13/1, obręb Dębogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN – 15kV oraz linii kablowych nN-0,4kV na działkach nr 1278/4 i 303 w Mostach gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt mpzp miejscowości Pogórze gm. Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej - II wyłożenie
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Kosakowo z prognozą ooś
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Lotniczej na terenie dz. nr 218/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennnego gminy Kosakowo z prognozą ooś
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożenia do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Pogórze w rejonie ulic: Kościuszki i Wiejskiej z prognozą ooś
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Lotniczej na terenie dz. nr 218/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia wraz z wymianą słupa na działkach nr 314/4, 1273, 1278/4, 567/4, 599/3, 1279, 607/1, 1275, 1276, 644/2 i 959/2, obręb Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego ulicy Lotniczej na terenie dz. nr 218/25, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wyniki II otwartego konkursu ofert w roku 2015 dla organizacji pozarządowych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, polegająca na budowie linii kablowej SN-15 kV na terenie dz. nr 22/2 i 22/5, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mijescowego planu zagospodarownaia przestrzennego obejmującej działkę nr 1150/13 w Mostach przy ul.Kasztanowej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mijescowego planu zagospodarownaia przestrzennego dz. nr 79/1, 79/2, 90/1, 80/8, 80/9, 90/2 i 91 w Dębogórzu gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego kanału zrzutowego z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" do Zatoki Puckiej w Mechelinkach (po zmianie uchwały w spr.przystąpienia
informacje o wpisieplik MS Word   Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, polegająca na budowie linii kablowej SN-15 kV na terenie dz. nr 22/2 i 22/5, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo w dniach od 9.02. do 9.03.2015r. (projekt uchwały, rysunek, prognoza)
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 100 ul. Rumska na działkach nr 6/3, 5/3, 6/1, 5/1, 13/1 w Dębogórzu gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pogórze gm. Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt mpzp miejscowości Pogórze gm. Kosakowo w rejonie ulic Kościuszki i Wiejskiej
informacje o wpisieplik MS Word    Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 100 ul. Rumska na działkach nr 6/3, 5/3, 6/1, 5/1, 13/1 w Dębogórzu gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś.c. w Pogórzu na dz. nr 1/40,1/13,1/14,1/15,1/16-ul. Kołłątaja.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt zmiany mpzp nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej dz. nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach przy ul.Cedrowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Projekt zmiany mpzp obejmujący dz. nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach przy ul. Cedrowej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś.c. w Pogórzu na dz. nr 1/40,1/13,1/14,1/15,1/16-ul. Kołłątaja
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 114/59,114/60, 114/62, 114/63,114/64 i cz.1151/4 w Poórzu gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś.c. w Pogórzu na dz. nr 1/40,1/13,1/14,1/15,1/16-ul. Kołłątaja
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ogrodu Działkowego im.Obrońców Kępy Oksywskiej w obrębie Pogórze gm.Kosakowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 1244/51 i 1244/23 w Mostach przy ul.Cedrowej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kanału zrzutowego ścieków z GOŚ Dębogórze do Zatoki Puckiej w Mechelinkach
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości nr 997 i 996/2 w Mostach gm. Kosakowo we fragmencie obejmującym działkę nr 996/29.
informacje o wpisieplik graficzny   Formularz wyboru ofert - dot. ogłoszenie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - chodnik w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - chodnik w Pogórzu Załacznik D - warunki UD.7215.13.2014.DW z dnia 17.02.2014r
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - chodnik w Pogórzu Załacznik C - mapa z orientacyjnym zakresem i przebiegiem odcinków chodnika w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - chodnik w Pogórzu Załacznik B - projekt Umowy
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - chodnik w Pogórzu Załacznik A - formularz ofertowy
informacje o wpisieplik graficzny    Ogłoszenie na ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - Chodnik o długości około 240mb w Pogórzu – gm. Kosakowo (w tym odcinek około 60mb w pasie drogowym m. Gdynia – chodnik + wjazd) cz.2 z 2
informacje o wpisieplik graficzny    Ogłoszenie na ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - Chodnik o długości około 240mb w Pogórzu – gm. Kosakowo (w tym odcinek około 60mb w pasie drogowym m. Gdynia – chodnik + wjazd) cz.2 z 2
informacje o wpisieplik graficzny   Ogłoszenie na ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - Chodnik o długości około 240mb w Pogórzu – gm. Kosakowo (w tym odcinek około 60mb w pasie drogowym m. Gdynia – chodnik + wjazd) cz.1 z 2
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: wsi Kosakowo dla działki 120/5 oraz działek nr 76, od nr 88/3 do nr 88/9, 80/2,80/3, 80/4 i cz.dz. 80/1 w Dębogórzu gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN i nN oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 13/4, 559, 556/1, 12/2 w obrębie Dębogórze oraz na dz. nr 1051 w obrębie Kazimierz gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 125/63 PE na terenie działki nr 172 w Pogórzu – odcinek sieci gazowej w ul.Paska. gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego dla działek przy ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wyb. - pomiędzy ul.Długą i Piaskową
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN i nN oraz słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 13/4, 559, 556/1, 12/2 w obrębie Dębogórze oraz na dz. nr 1051 w obrębie Kazimierz gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego do świetlicy w Kazimierzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postepowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej ś.c. w Pogórzu na dz. nr 172
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz.w Dębogórzu nr 76, 88/9, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8, 80/3, 80/4 i cz. 80/1
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dokonywanie zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt domowych z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup znaków drogowych A7 - ustąp pierwszeństwa.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek przy ul.Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo - pomiędzy ulicami Długą i Piaskową
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji przetargowej i wykonawczej na budowe nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Kalinowej w Kosakowie.
informacje o wpisieplik MS Word   MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH 2013
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze"
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzrestrzennego dla terenu Podziemnego Magazynu Gazu "Kosakowo" przy drodze wojewódzkiej nr 100 - ul.Rumska, teren łąk na półnoć od kanału zrzutowego w obr. Mosty, Kazimierz i Dębogórze oraz trasa gazociągu wys.ciśnienia z Mechelinek do PMG"Kosakowo"
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Projekt zmiany studium-Uchwała
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Projekt zmiany studium- Rysunek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Prognoza oddziaływania na środowisko
Plik Projekt Zmiana Studium-Rysunek proszę ściągnąć klikając prawym klawiszem myszy na link i wybrać funkcję "zapisz element docelowy jako..." w celu zapisania na dysku twardym.

informacje o wpisie

--------------------------------------------------

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze urzelenia zamówienia na wykonanie naprawy nawierzchni drogi gminnej ul. Łąkowej (EC) na odcinku od ul. Dębogórskiej w Dębogórzu Wybudowanie do ul. Puckiej w Gdyni.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo wsi Kosakowo obejmującą działkę nr 120/5 w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Załącznik do ogłoszenia na wykonanie dokumentacji dla dróg Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji na bazie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dla 21-26 dróg gminnychw miejscowościach Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagosp.przestrzennego części obr.POgórze, w rejonie ul.Majakowskiego,Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, JUliana TUwima, Słowackiego
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" gm.Koskaowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do JW w Dębogórzu, gmina Kosakowo oraz przebudowa wjazdów na teren jednostki na terenie działki nr 1049, obręb Kazimierz
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo cz.działki nr 8/13 w Kosakowie, przy ul. Aloesowej (boisko gminne)
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do JW w Dębogórzu, gmina Kosakowo oraz przebudowa wjazdów na teren jednostki na terenie działki nr 1049, obręb Kazimierz
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do JW w Dębogórzu, gmina Kosakowo oraz przebudowa wjazdów na teren jednostki na terenie działki nr 1049, obręb Kazimierz
informacje o wpisieplik MS Word   Zestawienie przyznanych dotacji dla organizacji pozarządowych w roku 2013
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dz. 1101, 1100 Kazimierz oraz 5/7 w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenengo gmiy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dz.1101 i 1100 Kazimierz i dz.5/7 Dębogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp działek nr 114/59,114/60,114/62114/,114/63,114/64 i cz. 1151/4 w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo cz.dz.8/13 w Kosakowie, ul.Aloesowa (boisko)
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz przyłączy gazu w ulicy Wałowej - część działki nr 959/2 obręb Mosty, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Pogórze gmina Kosakowo w rejonie ulic Majakowskiego, Broniewskiego, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej, Juliana Tuwima, Słowackiego na postawie uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXXII/70/2012 z dnia 26 września 2012r.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polgającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 32, 36/83, 1143, 1144, 1145 wraz z przyłączami dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 1128 ÷ 1142, obręb Pogórze , gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polgającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV na działkach nr 1143, 1144, 1145, 34/4, 31/2 i 32 w Pogórzu gm. Kosakowo wraz ze złączami kablowymi na dz. nr 1128 do 1142
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych wraz z budową dróg dojazdowych o długości do 1km w Pierowszynie, dz. nr 91/7, 91/17, 91/19 i 91/21, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 32, 36/83, 1143, 1144, 1145 wraz z przyłączami dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 1128 - 1142, obręb Pogórze, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie obiektów sportowych wraz z budową dróg dojazdowych o długości do 1km w Pierwoszynie, dz. nr 91/7, 91/17, 91/19 i 91/21, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej stanowiącej podłączenie studni T - Va do układu zbiorczego Stacji Uzdatniania Wody "Reda" na działce nr 917/7 położonej w Kazimierzu, gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP części wsi Pogórze, dz. 78/71 i 78/72 przy ul.Czechowicza
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przygotowaniu projektu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polgającej na budowie sieci wodociągowej stanowiącej podłączenie studni T-Va do układu zbiorczego Stacji Uzgadniania Wody „Reda” na działce nr 917/7 położonej w Kazimierzu, gm. Kosakowo.
informacje o wpisieplik graficzny   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji Podziemny Magazyn Gazu "Kosakowo"
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budwę wodociągu w Kazimierzu na działce nr 917/7
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o u.l.i.c.p na budowę linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV w Pogórzu przy ul.Dunina
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp MECHELINKI
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w MPZP Kosakowo dz. 8/13 i Kazimierz dz. 1101 i 1100 oraz Dębogórze dz. 5/7
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian mpzp Rewy i Pogórza
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania na wniosek Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   III Odpowiedzi na pytania do „Instrukcji na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik MS Word   Pytania i odpowiedzi do Instrukacji na wykonanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Budowa gazociągu Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Odpowiedzi na pytania do „Instrukcji na wykonywanie bankowej i kasowej obsługi budżetu Gminy Kosakowo oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy”
informacje o wpisieplik MS Word   Zamiar udzielenia zamówienia na zakup elementów małej architektury miejskiej
informacje o wpisieplik MS Word   II Zaproszenie do składania ofert na OBSŁUGĘ BANKOWĄ URZĘDU GMINY KOSAKOWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, że w piśmie dotyczącym: zapytania ofertowego w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia został umieszczony (pod podpisem kierownika) dopisek:

"Wykonawcy, którzy złożą oferty cenowe na powyższe zapytanie, zostaną zaproszeni do negocjacji dnia 28.03.2012 r. O godzinie spotkania zostaną poinformowani drogą mailową, bądź telefoniczną.

Jeżeli okaże się, że oferty wstępne przewyższają próg 14.000 euro, zostanie zastosowany tryb ustawowy."

 

Z poważaniem

/-/ Ariana Pienczke

Kierownik GOPS 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia

Ze względu na konieczność wprowadzenia zmian do ogłoszenia dotyczącego prowadzenia Bankowej obsługi Urzędu Gminy Kosakowo zawiesza się termin składania ofert. Kolejne, zmienione ogłoszenie z nowym terminem składania ofert na Bankową obsługę Urzędu Gminy Kosakowo już wkrótce ukaże się na stronie www.bip.kosaowo.pl

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Zaproszenie do składania ofert na OBSŁUGĘ BANKOWĄ URZĘDU GMINY KOSAKOWO
informacje o wpisieplik MS Word   Wsparcie zadania dla organizacji pozarządowej w roku 2012 z pominięciem otwartego konkursu ofert
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Mechelinki
informacje o wpisieplik MS Word   Przyznane granty na realizację zadań gminy w roku 2012
informacje o wpisieplik MS Word   zaproszenie do uczestnictwa w programie reintegracji zawodowej i społecznej
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania mpzp Pogórze ul.Wiejska i Kościuszki, Ogrody działkowe im.Obrońców Kepy Oksywskiej w Pogórzu oraz Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze"
informacje o wpisiePytania i odpowiedzi - Nowe Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup dostawe i rozładunek wyposażenia sportowego sali gimnastycznej w Pogórzu - wraz z Załacznikiem nr 1 do Ogłoszenia
informacje o wpisieplik MS Word   Nowe Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup dostawe i rozładunek wyposażenia sportowego sali gimnastycznej w Pogórzu - wraz z Załacznikiem nr 1 do Ogłoszenia
informacje o wpisieOgłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na zakup dostawe i rozładunek wyposażenia sportowego sali gimnastycznej w Pogórzu - wraz z Załacznikiem nr 1 do Ogłoszenia - UNIEWAŻNIONO
informacje o wpisieplik MS Word    Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp dz. 108/9 w Pogórzu gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystapieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.Rewa i Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp Mechelinki
informacje o wpisieplik MS Word   Budowa Terminala General Aviation Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo na działce nr 1090/2 w obrebie ewidencyjnym Pogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębogórze w gminie Kosakowo-fragment ulicy Jagodowej.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu projektu mpzp dz. 997 i 996/2 Mosty
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji przetargowej na zadanie p.n. "Odwodnienie ulicy Morwowej, działka nr 1013/18 w Mostach", gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wynikach postępowania " GEODEZYJNE WYDZIELENIE PASA DROGOWEGOW PIERWOSZYNIE "
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek w Pogórzu gm. Kosakowo, przy ul.Słowackiego
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru dla bezzbiornikowego magazynowania gazu – Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo; 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od brzegu morskiego w Mechelinkach do Podziemnego magazynu Gazu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierinków zagosp.przestrzennego gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   ZAWIADOMIENIE WӓJTA GMINY KOSAKOWO w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2011
informacje o wpisieplik MS Word   Projekt uchwały w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Kosakowo w roku 2011
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp dz. 108/9 w Pogórzu gm.Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu - projekt zmiany mpzp dz. 1070, 1072, 1073, 1074 w Pogórzu, przy ul.Czarnieckiego i projekt zmiany mpzp dot. dz. 78/74 w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogloszenie o konkursie grantowym 2011r.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru położonego pomiędzy wsią Kazimierz a GOŚ Dębogórze w związku z przebudową poprzez zarurowanego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone na odcinku od GOŚ do kanału krytego przez w. Kazimierz.
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dz. Pogórze, rejon ul.Słowackiego 114/5, 114/59,114/60, 114/62-64, 114/131,114/228,114/229, i cz,dz.114/130, 114/58, 118 i 265
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publ.wglądu projektów mpzp Mosty dz.997 i 996/2, Pogórze dz.171/1-171/4, 171/7, 171/9, 171/10, 176/4 i cz. 171/8
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wydaniu decyzji celu publicznego na budowę kompleksu szkolnego w Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie w sprawie opracowania prognoz oddziaływania na środowisko w związku z przystąpieniem do sporządzania mpzp
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O PRZYSTĽPIENIU DO SPORZĽDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI DĘBOGӓRZE GM.KOSAKOWO €“ FRAGMENT ULICY JAGODOWEJ
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Mechelinki
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie projektu technicznego na prace związane z odwodnieniem ul. Konopnickiej w Pogórzu gm. Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporz. zmiany planu miejscowego Pogórze, ul.Czernickiego, dz 1070, 1071, 1072, 1073, 1074
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu mpzp Skalniakowa Dębogórze
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Pogórze, ul. Kołłątaja, Wiejska oraz dz. 78/74
informacje o wpisieplik MS Word   Wyniki Gminnego Konkursu Grantowego na 2010 rok
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MOSTACJ
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE O PRZYSTAPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W Pogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na pozimowe posprzątanie ulic gminnych na terenie gminy Kosakowo w roku 2010
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UWAGA - ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - UCZESTNICY KONKURSU GRANTOWEGO 2010

Podmioty, które złożyły oferty w konkursie grantowym celem wsparcia zadań gminy Kosakowo w roku 2010 uprzejmie informujemy, że został przesunięty termin rozpatrzenia ofert. Z uwagi na to, że w tym roku budżet dla gminy Kosakowo uchwalała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku - konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały celem wydzielenia środków na w/w cel. Sesja najprawdopodobniej odbędzie sie pod koniec marca br. W związku z tym rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umów nastąpi w kwietniu br.

Informujemy, że w ogłoszonym konkursie grantowym wpłynęło 13 ofert na łączną kwotę 361.684 zł. W projekcie budżetu gminy na rok 2010 zaplanowano 120.000 zł.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o ponownym wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rewa
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie umowy o dzieło Urząd Gminy Kosakowo zamierza zlecić do wykonania w trybie umowy o dzieło opracowanie: projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie dz. nr 185 w Pogórzu)
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Budowa linii kablowej 15 kV dla zasilenia podziemnych zbiorników magazynowania gazu)
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na prace związane z prowadzeniem bieżącej konserwacji i czyszczenia urzadzeń melioracyjnych, urzadzeń zbierających wody deszczowe i roztopowe - wpusty uliczne i studnie chłonne zlokalizowane w pasie drogowym dróg gminnych oraz na terenach gminnych w gminie Kosakowo.
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik MS Word   Ułożenie płyt na ulicy Ogrodników w Pierwoszynie
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 403/3 w Dębogórzu Wybudowaniu gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Zmiana terminu przedkładania ofert na prace związane ze zwiększeniem powierzchni wyłapującej (wpustowej) w istniejącym systemie odprowadzającym wody opadowe w miejscowości Pierwoszyno ul. Morelowa na terenie gminy Kosakowo.
informacje o wpisieplik MS Word   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na ułożenie płyt YOMB na ul. Daktylowej
informacje o wpisieplik skompresowany   Niezbędna dokumentacja na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV przy Sali gimnastycznej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV przy Sali gimnastycznej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyznaczeniu dodatkowego terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie nawierzchni ulicy Grabowej w Mostach poprzez ułożenie płyt betonowych wraz z zastosowaniem wyprofilowania i budowy studni chłonnych
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie nawierzchni ulicy Piaskowej w Mostach poprzez ułożenie płyt betonowych wraz z zastosowaniem wyprofilowania i budowy studni chłonnych
informacje o wpisieplik MS Word   Wykonanie nawierzchni ulicy Polnej w Mostach poprzez ułożenie płyt betonowych wraz z zastosowaniem wyprofilowania i budowy studni chłonnych
informacje o wpisieplik MS Word   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   Wójt Gminy zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 403/3 w Dębogórzu Wybudowaniu gm.Kosakowo.
informacje o wpisieplik MS Word   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego działek w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik   Przedmiar robót do wyceny - dotyczy ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie ocieplenia budynku przedszkola w Rewie
informacje o wpisieplik MS Word   Opis zamowienia - dotyczy ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia na wykonanie ocieplenia budynku przedszkola w Rewie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówenia na wykonanie ocieplenia budynku przedszkola w Rewie
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej w Dębogórzu - OGӓLNE WARUNKI UMOWNE WYKONANIA ROBӓT BUDOWLANYCH
informacje o wpisieplik MS Word   SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy na roboty budowlane polegające na budowie sali gimnastycznej z zapleczem w Dębogórzu
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w Mostach
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie €žKONCEPCJA ROZWOJU SZLAKӓW ROWEROWYCH W GMINIE KOSAKOWO€
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie z dnia 13.10.2008r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik MS Word   Zmiana zakresu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
informacje o wpisieplik MS Word   Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pierwoszyno i wsi Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy i rozbudowy skrzyżowania ulic: Płk. Stanisława Dąbka i Kontradm. X. Czernickiego w Gdyni, Wiejskiej i Szkolnej w Kosakowie