.:: Urząd Gminy ::.


Informujemy, że obwieszczenia wyborcze i inne dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. znajdują się w linku Inne-wybory i referenda.

informacje o wpisie

UWAGA! Zmiana punktu kasowego dla dokonywania wpłat na rzecz Gminy Kosakowo

Informujemy, że od 13 maja 2019r. w budynku Poczty Polskiej w Kosakowie, ul. Żeromskiego 28 lok. B jest czynny nowy  punkt kasowy banku PKO  Bank Polski SA dla obsługi wpłat gotówkowych mieszkańców na rzecz Gminy. Wszystkie wpłaty na rzecz gminy sa bezpłatne.

Wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Kosakowo można dokonywać w każdym oddziale banku PKO Bank Polski SA, równiez bezpłatnie.

Przepraszamy za przedłużający się termin otwarcia nowego punktu kasowego, który leżał w gestii w/w banku.

informacje o wpisie

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Urząd Gminy w Kosakowie informuje, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, Obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych powołał Krystynę Schmidt na Inspektora Ochrony Danych.

1.       dane kontaktowe inspektora ochrony danych: sekretarz@kosakowo.pl ,

2.       dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

3.       odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4.       dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

5.       osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6.       osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7.       podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

informacje o wpisie

W związku ze zmianą banku  Gmina Kosakowo informuje, że  został utworzony  nowy rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Budżetu Gminy Kosakowo

  

Ø              w PKO Bank Polski SA od  31.07.2017 r.

 

                       81 1020 1811 0000 0802 0311 6787  - dochody jednostki

  

Wpłat gotówkowych należy dokonywać w punkcie obsługi kasowej  Gminy Kosakowo, mieszczącym się w Agencji PKO BP SA w Kosakowie na ul. Żeromskiego 34 ( Pasaż Morski w Kosakowie) w godz. od  9-17.  

informacje o wpisie

Urząd Gminy w Kosakowie

adres:   ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo

 

tel.(58) 660 43 43, 660 43 00

 

fax (58) 660 43 01

 

email :kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl

 

Adres skrzynki EPUAP Gminy Kosakowo            /000531708/skrytka 

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie

poniedziałki, wtorki, środy -od  godz. 7,45 do 15,30

                    

czwartki -                        od  godz. 7,45 do 17,00

 

piątki -                            od godz. 7,45 do 15,15

 

przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w czwartki w godz. 15-17

 

Biuro Obsługi Interesanta tel. (58) 660-43-43,  e-mail: boi@kosakowo.pl       insp. Teresa Czaplicka 

 

 

Wójt Gminy - Marcin Majek

przyjmuje interesantów w środy we wcześniej umówionych godzinach

tel. 058 660-43-00

 

NIP Gminy Kosakowo - 587-15-69-970

REGON - 000-531-708    /EKD 7511/

Kod terytorialny Gminy Kosakowo -  221105 2                                                                               

 

informacje o wpisie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Kosakowo oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.


Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy Kosakowo przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowe: www.e-norda.eu lub na konto sp-upo@kosakowo.pl

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.


Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Kosakowo muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.


Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Kosakowo;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.


Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Kosakowo w godzinach 7.30 - 15.30 (wtorek, czwartek, piątek), i w godzinach 7.30€“ 17.00 (czwartek) .

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informacje o wpisieplik MS Word   STRATEGIA ZRӓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KOSAKOWO DO ROKU 2020
informacje o wpisieplik MS Word   STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI PUCKIEJ
informacje o wpisieplik MS Word   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Telefony stacjonarne w Urzędzie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Adresy mailowe w Urzędzie Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Telefony komórkowe w Urzędzie Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie wykonywania kopii dokumentów w urzędzie